top of page
maling dåser
Anker 1

BØRNE- OG UNGEHJEM

Et børne- og ungehjem jf. Barnets Lov § 43 i Ad-Hoc Projekt er et omsorgsfuldt og udviklende hjem med de bedste rammer for en tryg barndom. Målet med et børne- og ungehjem hos Ad-Hoc Projekt er at give alle børn/unge lige muligheder i livet. Ingen er ens, og i vores tilgang ser vi muligheder frem for begræns­ninger hos hver enkel.

 

Fælles for dem alle er, at de har brug for hjælp, men ikke alle har brug for den samme hjælp. Gennem en faglig og individuel tilrettelagt pædagogisk indsats sætter vi ind med den rette støtte og hjælp til udvikling, der giver et solidt fodfæste i livet. 

En frisk start på et børne- og ungehjem

Ad-Hoc Projekts børne- og ungehjem henvender sig til børn og unge i alderen 10-17 år, hvor der er behov for specialiseret støtte. Børnenes/de unges udfordringer kan blandt andet omfatte opmærksomheds forstyrrelse, omsorgssvigt og tilknytningsforstyrrelser.

Det er som oftest en svær situation for både børn og forældre, når børnene flytter til et børne- og ungehjem og ikke længere kan bo hjemme. Vores erfaring viser dog, at flytningen kan være med til at sikre en forstærket rela­tion mellem børnene/de unge og deres forældre på den lange bane.

Når børnene kommer hjemmefra, giver det mulighed for en frisk start, hvor relationen kan bygges op ud fra nogle nye forudsætninger, og sammen med den pæda­gogiske indsats støttes børnene ind i en god udvikling. Forældre og pårørende indgår fortsat som en vigtig del af barnets liv, selvom man flytter til et børne- og ungehjem.

Børn/unge kan flytte på et børne- og ungehjem både frivilligt og ufrivilligt. Forskellen på frivillig og ufrivillig hænger sammen med forældrenes samtykke. Hvis forældrene ikke vil samtykke, er det op til kommunen at vurdere, om der er grundlag for anbringelse uden samtykke.

 

Målgrupper børn og unge

Vi modtager børn og unge i alderen 10-17 år med massive adfærds- og følelsesmæssige, sociale og indlæringsmæssige problematikker i form af:​

  • Intellektuel/kognitiv forstyrrelse

  • Personlighedsforstyrrelser

  • Tilknytningsforstyrrelser​

  • Omsorgssvigt

  • Opmærksomhedsforstyrrelse

  • Udadreagerende adfærd og tilgrænsende tilstande

  • Kriminalitet, personfarlig

 

Der er ofte tale om meget sårbare børn og unge, der har oplevet massivt omsorgssvigt eller/og (udviklings) traumatisering med dertil hørende psykosociale problematikker. ​

Et hjem med primære omsorgspersoner

Hos Ad-Hoc Projekt lægger vi vægt på, at et børne- og ungehjem er børnenes/de unges hjem. Det er et hjem, hvor de mærker voksen omsorg fra og kontakt med personalet. De oplever en fortrolig voksen, som de kan snakke med, en madpakke til skolen og fredagsslik foran fjernsynet fredag aften. Hvert barn/ung har en primær omsorgsperson eller et omsorgsteam, som sammen med det øvrige personale er engageret i barnets/den unges liv.

Dette engagement omfatter alt fra deltagelse i forældremøder til opbakning af relationer og til at tage initiativ til, at barnet/den unge får besøg af legekammerater/venner. I teenageårene hjælpes og støttes barnet/den unge i det hele taget med at kunne begå sig i ungelivet.

Ad-Hoc Projekts børne- og ungehjem skal være hjem, hvor børnene/de unge oplever tryghed. Det er en tryg base, hvor der er voksne, som rummer barnet/den unge og de udfordringer, som barnet/den unge kommer til at opleve i løbet af sin barndom og sit ungeliv.

Støtte i hverdagslivet

På børne- og ungehjemmet vil barnet/den unge have en fast og forudsigelig hverdagsstruktur med skole/beskæftigelse og fritidsinteresser, tilpasset den enkeltes behov og udviklingstrin. Børnene/de unge vil opleve en støtte og opbakning fra personalet, så de får en tro på sig selv i forhold til skole/ beskæftigelse, sociale relationer og fritidsinteresser. Hos Ad-Hoc Projekt lægger vi stor vægt på, at fritidsinteresser skaber succesoplevelser, der giver selvtillid.

Mange af vores børne- og ungehjem kan også tilbyde forskellige aktiviteter i tilknytning til hjemmet, som inviterer til gode timer i hobbyværkstedet, fodbold på græsplænen eller bare hygge ved bålpladsen.

Samværet med forældre

Samværet med forældrene bliver fastlagt af kommunen, men det sker i dialog med barnet/den unge. Vi samarbejder med barnet/den unge og forældrene om at skabe en god struktur i samværet. Hvis barnet f.eks. har brug for støtte ved et hjemmebesøg, tager personalet gerne med for at skabe et trygt besøg. Hos Ad-Hoc Projekt inviterer vi forældrene med til de nye traditioner, som børnene får på børne- og ungehjemmet, såsom julearrangementer, påskefrokoster og sommerfester.

Alkohol og stofmisbrug 

På trods af at Ad-Hoc Projekt ikke er et decideret misbrugstilbud, er både alkohol og stofmisbrug almindelige problematikker i målgruppen. Vi har defor også mulighed for at etablere et samarbejde med kommunerne omkring misbrugsbehandling.

Psykiatrisk behandling
I tilfælde hvor der er behov for psykiatrisk behandling, udredning og medicinering etablerer vi et samarbejdsaftale med et børne- og unge psykiatrien.

Støtte og motivation

Vi støtter og motiverer vores beboere til at deltage i en fritidsaktivitet i en af de lokale idrætsforeninger, musikskole, ungdomsklub eller lign. Dette med særligt fokus på at lade sig involvere i og lære af at indgå i ‘almindelige fællesskaber’ på lige vilkår med alle andre. Vi støtter naturligvis op i nøjagtigt det omfang, som den enkelte har behov for. Vi har ydermere også mange aktiviteter internt på Ad-Hoc Projekt. Vi har et tæt samarbejde med det lokale erhvevsliv og har derfor mulighed for at tilbyde vores beboere en meningsfuld beskæftigelse, der på sigt kan udmunde i et erhvervsrettet uddannelse forløb.

Faglig profil:

Ad-Hoc Projekt afdelinger har overvejende ansat faguddannet personale. Personalets kompetencer er sammensat efter hvilket behov, der er i borgergruppen. Hvis der opstår et specielt behov for en bestemt faglighed, tilrettelægges der evt. uddannelses- eller kursus forløb eller andet kompetencegivende undervisning. 

Ad-Hoc Projekt arbejder ud fra, at den enkelte borger er unik, og vi ser borgeren ud fra et helheds menneskesyn, hvor borger er vigtigste aktør i eget liv. Personalet støtter, råder og vejleder altid borger ud fra faglige tilgange, metoder samt evidensbaseret viden, med henblik på at borger opnår størst mulig grad af selvstændighed til at varetage eget liv, ud fra den enkeltes præmisser. 

Der arbejdes med udgangspunkt i en kognitiv og adfærdsterapeutisk pædagogisk tilgang med afsæt i miljøterapi, hvor der er fokus på adfærd, problemløsning, ansvar samt tryghed og omsorg. 

Recovery-orienteret rehabilitering

Den recovery-orienterede rehabilitering er i alle vores botilbud en gennemgående tilgang og er afgørende for borgernes muligheder for at komme sig og leve et så meningsfuldt og selvstændigt liv som muligt.

Målet med at arbejde med recovery-orienteret rehabilitering er at understøtte borgerens personlige recovery-proces, og det er centralt i samarbejdet, at den faglige medarbejder har fokus på, at borgeren bevarer kontrollen i eget liv. Når borgeren oplever sig mødt, set, hørt og hjulpet af medarbejderen, kan rehabiliterings-indsatsen defineres som recovery-orienteret rehabilitering.

Med udgangspunkt i barnet eller den unges livssituation, er det formålet at borgeren opnår et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt. Hvor recovery er den personlige proces, er rehabilitering den hjælp, støtte og værktøjer, vi som professionelle stiller til rådighed i et professionelt samarbejde om recovery processen. Rehabilitering er rammebetingelserne for recoveryprocessen lykkedes.

Ungestøtte:

Unge over 18 år tilbydes ungestøtte (efterværn) i form af en støttekontaktperson, der hjælper den unge med en stabil overgang til voksenlivet. Den tilknyttede støttekontaktpersonen har en bred erfaring og har arbejdet med unges problematikker i sit professionelle virke. Ungestøtte tilbydes frem til at den unge fylder 23 år efter BL § 113 (tidligere SEL § 76)

bottom of page