top of page

NYTTIG INFORMATION

Lovgrundlag

Børne- og ungehjem efter Barnets Lov (BL) § 43, stk. 1, nr. 6, og stk. 3

Indsatsen leveres ud fra Barnets Lov (BL)

Dertil kommer tilrettelæggelse ud fra bestilling fra kommunen. 

 

Formålet med den pædagogiske indsats er at minimere borgers problemskabende adfærd og maksimere livskvaliteten.

 

Vores socialpædagogiske indsats handler om at hjælpe vores beboere til et stabilt livsforløb med færre frustrationer, nederlag og daglige kampe. En dagligdag med overskud til at opleve det nære, nyde meningsfyldte aktiviteter og udvikle sig på egne betingelser. 

Dokumentation

Alle vores borgere har unikke behov. Vores indsats tager derfor udgangspunkt i den enkelte borgers kompetencer og ressourcer, da vi ønsker at skabe en hverdag med mest muligt livskvalitet for den enkelte.

Vores pædagogiske teams udarbejder udviklingsplaner, hvor der opsættes mål og delmål, samt udvælges pædagogiske metoder til arbejdet med mål og delmål. Udviklingsplanerne tager afsæt i borgerens egne ønsker, samt kommunens bestilling.

 

Efter servicelovens § 70 afholdes der opfølgningsmøde senest 3 måneder efter indskrivning af barn/ung og derefter hver 6. måned. Vurderer kommunen, at der skal afholdes hyppigere opfølgningsmøder, imødekommes dette også.

Vi benytter journalsystemet SOFUS, hvori medarbejderne med udgangspunkt i Integrated Children's System (ICS) tilrettelægger helhedsorienterede pædagogiske indsatser. 

Målgruppe

Ad-Hoc Projekts målgruppe er defineret som børn- og unge fra 10-års alderen, som har svært ved at navigere i det almene system.

 

Der er ofte tale om meget sårbare børn og unge, der har oplevet massivt omsorgssvigt eller/og traumatisering med dertil hørende psykosociale problematikker. ​

Der kan være tale om svære og udtalte følelsesmæssige skader, der kan have medført, at barnet/ den unge har svært ved at indleve sig i egne og andres følelser, grænser og normer og at regulere egne følelser.

Kerneydelsen

Den unge:​

 • Tilpasning af indsatsen i forhold til den enkelte unge og dennes nærmeste udviklingszone (NUZO)

 • En struktureret hverdag med høj forudsigelighed.

 • Guidning til almindelig daglig livsførelse (ADL)

 • En hverdag med mulighed for fysiske aktiviteter.

 • Mulighed for psykologisk samtaleforløb.

 

Samarbejde myndigheder:

 • Mulighed for forbesøg.

 • Behandlingsoplæg vedrørende den unge.

 • Indskrivningsmøde med afklaring af opgaveløsning og forventninger.

 • 2 årlige opfølgningsmøder med ICS-status.

 • Orientering om uforudsete hændelser.

 

Samarbejde netværk:

 • Forbesøg.

 • Indskrivningsmøde.

 • Fastlagte ugesamtaler med forældre og den unge.

 • Aftaler om besøg, weekender og ferier.

 • Orientering om uforudsete hændelser.

 • Statusmøder 2 gange om året.

Faglig profil

Dagligdagen er tilrettelagt ud fra et trygt voksenstyret, men ungecentreret miljø. Vi lægger vægt på regelmæssighed med struktur og forudsigelighed i hverdagen, hvilket giver ro og tryghed samt danner grundlag for udvikling.

Vi tager udgangspunkt i en kognitiv og adfærdsterapeutisk pædagogisk tilgang med afsæt i miljøterapi, hvor der er fokus på adfærd, problemløsning, ansvar samt tryghed og omsorg

Vi bruger relationsarbejdet og miljøet som udviklings- fremmende tiltag omkring de unge. I det miljøterapeutiske relationsarbejde forholder de voksne sig anerkendende, jeg-støttende og spejlende over for den unge.

Takst & Tilsyn

Takst:​

Der betales en takst for hver ydelse/indsats som Ad-Hoc Projekt leverer. § 43 takster efter barnets lov opkræves alle dage, hele året.

 

Taksten fastsættes en gang årligt, ud fra kommende års budget, hvilket godkendes af Socialtilsynet og fremgår af Tilbudsportalen. 

 

Taksten kan reguleres alt efter den enkelte borgers behov og den dertil rettede indsats.

En regulering vil være efter skriftlig aftale med kommune. 

Tilsyn:

Den anbringende kommune har under anbringelsen pligt til at føre løbende tilsyn, med den anbragte unge. 

 

Det er Socialtilsyn Midt, som fører tilsyn med og godkender Ad-Hoc Projekts tilbud. Tilsynsrapporten vil fremgå af www.tilbudsportalen.dk

 

Styrelsen for patientsikkerhed fører tilsyn med og godkender Ad-Hoc Projekts afdelinger. Rapporten vil fremgå af vores hjemmeside, www.ad-hoc-projekt.dk

bottom of page