top of page

FAQ

 • YDELSENS OMFANG & INDHOLD
  Den faglige indsats tager udgangspunkt i BL § 91 Barnets Plan eller BL § 108 Ungeplan. . Afhængig af den enkeltes støttebehov og takstindplacering kan den faglige indsats bl.a. indeholde: Vedrørende den unge: · Tilpasning af indsatsen i forhold til den enkelte unge og dennes nærmeste udviklingszone · En struktureret hverdag med høj forudsigelighed. · Guidning til almindelig daglig livsførelse · En hverdag med mulighed for fysiske aktiviteter · Mulighed for psykologisk samtaleforløb Vedrørende samarbejdet med myndigheder: · Mulighed for forbesøg · Behandlingsoplæg vedrørende den unge · Indskrivningsmøde med afklaring af opgaveløsning og forventninger · 2 årlige opfølgningsmøder med ICS-status · Orientering om uforudsete hændelser Vedrørende samarbejdet med familie/netværk: · Forbesøg · Indskrivningsmøde · Fastlagt ugesamtaler med forældre og den unge · Aftaler om besøg, weekender og ferier · Orientering om uforudsete hændelser · Statusmøder 2 gange om året
 • LOVGRUNDLAG
  Barnets Lov § 43, stk. 1, nr. 6, og stk. 3
 • VISITATION
  1. del af visitations-processen. Visitation sker ved henvendelse fra den kommunale sagsbehandler til botilbuddets administration enten pr. brev, mail eller telefon. Vi henviser til vores administrative adresse: Vestergade 9, 6520 Toftlund. Tlf. 7735 5000, Mail: sikkermail@ad-hoc-projekt.dk Hvis bostedets ledelse vurderer, at henvendelsen er relevant, herunder at borgeren er indenfor målgruppen, anmodes den kommunale sagsbehandler om at fremsende relevante sagsakter til botilbuddets administrations kontor. ​ Sagsakterne bliver gennemgået af Visitations-udvalget, som består af bostedets ledelse, en eller flere af bostedets medarbejdere samt evt. ekstern faglig konsulent. Hver enkelt i udvalget vurderer, om den pågældende borger matcher botilbuddets øvrige beboer gruppe. om borgerens problemstilling samlet set, kan håndteres af botilbuddets personale. Herefter afgør udvalget, om den konkrete henvendelse kan føre til en indskrivning i botilbuddet. ​ Botilbuddets ledelse retter skriftlig eller telefonisk henvendelse til borgernes kommunale sagsbehandler med henblik på 2. del af visitations-processen. ​ 2. del af visitations-processen. 1. forbesøg – afklaring Ansøgeren inviteres til et besøg i bostedet. Ofte vil ansøgers sagsbehandler og/eller pårørende deltage. Ansøger møder (som udgangspunkt her en af de medarbejdere, der er udset til at være blandt kontaktpersonerne. Medarbejderen viser rundt på stedet og fortæller om de forskellige praktiske forhold, der gør sig gældende for bostedet. ​ Vi forventer, at ansøger i forlængelse af 1. besøg bliver mere afklaret i forhold til, om botilbuddet kan være det rette tilbud. På samme vis skal 1. besøg afklare, om bostedets personale fortsat finder en indskrivning relevant. I alle tilfælde aftales en uges gensidig betænkningstid, der har til formål at give plads til nødvendige, gensidig overvejelse omkring indskrivning. Første forbesøg kan i visse tilfælde afgøre om visitationen skal gå videre. Både botilbuddet og borgeren vurderer om botilbuddet vil være den rigtige løsning. ​Måske er der behov for et 2. forbesøg. ​ 2. forbesøg – endelig afklaring I forbindelse med 2. forbesøg kan den kommende beboer være ledsaget af sin sagsbehandler og/eller pårørende. Vi forventer, at den kommende beboer i forbindelse med besøget har forberedt yderligere spørgsmål til forskellige praktiske og indholdsmæssige dele af botilbuddet. ​ Den nye beboer møder igen nøglemedarbejdere, som viser rundt i bostedet. Efter en rundvisning gennemfører vi en samtale, hvor vi behandler alle spørgsmål og overvejelser. ​ Dokumentet "Beboerinformation" gennemgås. og vi aftaler praktiske arbejdsopgaver i forbindelse med indflytning. ​ Herefter træffes endelig afgørelse.
 • TILSYN
  Den anbringende kommune har under anbringelsen pligt til at føre løbende tilsyn, med den anbragte unge. Det er Socialtilsyn Midt, som fører tilsyn med og godkender Ad-Hoc Projekt. Tilsynsrapporten vil fremgå af www.tilbudsportalen.dk Styrelsen for patientsikkerhed fører tilsyn med og godkender Ad-Hoc Projekt Midtjylland. Denne rapport vil fremgå af Ad-Hoc Projekts hjemmeside, www.ad-hoc-projekt.dk
 • FAGLIG PROFIL
  Ad-Hoc Projekt har overvejende ansat faguddannet personale. Personalets kompetencer er sammensat efter hvilket behov, der er i borgergruppen. Hvis der opstår et specielt behov for en bestemt faglighed, tilrettelægges der evt. uddannelses- eller kursus forløb eller andet kompetencegivende undervisning. Ad-Hoc Projekt arbejder ud fra, at den enkelte borger er unik, og vi ser borgeren ud fra et helhedsmenneskesyn, hvor borger er vigtigste aktør i eget liv.
 • FORMÅL
  Indsatsen leveres ud fra Barnets Lov. Dertil kommer tilrettelæggelse ud fra bestilling fra kommunen. Formålet med den pædagogiske indsats er at minimere borgers problemskabende adfærd og maksimere livskvaliteten. Vores socialpædagogiske indsats handler om at hjælpe vores beboere til et stabilt livsforløb med færre frustrationer, nederlag og daglige kampe. En dagligdag med overskud til at opleve det nære, nyde meningsfyldte aktiviteter og udvikle sig på egne betingelser. .
 • MÅLGRUPPE
  Ad-Hoc Projekts målgruppe er defineret som børn- og unge fra 10-års alderen, som har svært ved at navigere i det almene system. Problematikker der ligger inden for: · Intellektuel/kognitiv forstyrrelse · Personlighedsforstyrrelser · Tilknytningsforstyrrelser​ · Omsorgssvigt · Opmærksomhedsforstyrrelse · Udadreagerende adfærd og tilgrænsende tilstand · Kriminalitet, personfarlig Der er således tale om børn- og unge mennesker med gennemgribende udviklingsforstyrrelser og problemskabende adfærd, som kræver tæt og overtagende støtte i dagligdagen.
 • PÆDAGOGISKE METODER
  Personalet støtter, råder og vejleder altid borger ud fra faglige tilgange og metoder samt evidensbaseret viden, med henblik på at borger opnår størst mulig grad af selvstændighed til at varetage eget liv, ud fra den enkeltes præmisser. Der arbejdes med udgangspunkt i en kognitiv og adfærdsterapeutisk pædagogisk tilgang med afsæt i miljøterapi, hvor der er fokus på adfærd, problemløsning, ansvar samt tryghed og omsorg. ADL – træning (almindelig daglig livsførelse) hvor personlig hygiejne, rengøring af eget værelse, tøjvask, rydde op efter sig selv på fællesarealer, handle ind og lave mad er en integreret del af den adfærdsterapeutiske ramme på vores børne- og ungehjem. I Ad-Hoc Projekt arbejder vi ud fra en Miljøterapeutisk tilgang, hvor der kompenseres for borgers udviklingsforstyrrelse. Metoden arbejder med at strukturere borgers omgivelser, samt de aktiviteter borger laver. Dette giver bedst mulige forudsigelighed, med udgangspunkt i borgers behov. Ad-Hoc Projekt anvender samtidig metoder fra den Mentaliserende tilgang, til at skabe et samspil med borger, hvor borgeren mødes ligeværdigt og med respekt for ønsker samt behov.
 • INDFLYTNING
  Indflytning sker først på dagen på en hverdag, hvor der vil være mest personale til rådighed. Det er den nye beboers eget ansvar at få sine ejendele flyttet til Ad-Hoc Projekt, men vi er gerne behjælpelige med at arrangere selve flytningen. Det påhviler ikke Ad-Hoc Projekts ansatte at flytte tunge møbler og flyttekasser, hvorfor der henstilles til, at der anvendes professionelle flyttefirmaer eller beboerens netværk til dette formål. Den nye beboers værelse er istandsat og rengjort ved indflytning. Personalet hjælper beboeren med at få møbler og personlige ejendele på plads i dennes nye hjem. Den nye beboers kontaktperson vil i løbet af den første tid i huset afholde en evalueringssamtale med den nye beboer vedrørende indflytningsforløbet. Samtalen afholdes med udgangspunkt i en spørgeguide med fortrykte fokusområder, som herefter kan anvendes til eventuelt at forbedre fremtidige indflytningsforløb. Referat fra den afholdte evalueringssamtale opbevares i beboerens sagsmappe. I forbindelse med samtalen starter desuden arbejdet med at udarbejde en udviklingsplan. Det er en proces, der løber over de næste par måneder.
 • AKTIVITETER
  På beboermøder og personalemøder bliver der arrangeret aktiviteter for de unge ca. ½ år ad gangen. Børn- og unge har medindflydelse på aktiviteterne. Der arrangeres forskellige aktiviteter hver måned og i alle ferier. Der arrangeres ikke aktiviteter hver dag i ferien, men efter aftale. De faste begivenheder kan læses i aktivitetsoversigten og Ad-Hoc Projekts årskalender. De varierende aktiviteter, bliver sendt ud til hvert hus via mail.
 • MEDICIN
  Unge over 18 år skal selv købe og betale deres medicin. Den unge kan selv administrere medicinen, men kan også få personalet til at administrere. Unge under 18 år får betalt deres medicin via deres opholdsydelse. Personalet administrerer medicinen. Medicin, som administreres af personalet, opbevares i aflåst skab på kontoret. Der udleveres kun lægeordineret medicin.
 • INDDRAGELSE
  Børn og unge skal opleve, at de via dialog og samarbejde har medindflydelse på beslutninger, der vedrører deres bolig. Handleplanen beskriver, hvorledes børn og unge inddrages og hvilke aftaler, der er mellem Ad-Hoc Projekt og den enkelte beboer. Inddragelse af børn og unge handler om anerkendelse af deres ret til indflydelse på eget liv og egen selvstændighedsudvikling.
 • MADPLAN/INDKØB/MADLAVNING
  På husmødet laves madplan for 6 uger, hvor børn og unge bestemmer, med guidning i den sunde retning, hvilken mad de ønsker, når de hver især har maddag. Der kan godt arbejdes på madplanen hen over flere dage. Der laves madplan for hverdage, så de børn og unge, der er hjemme i weekenden, selv har indflydelse på, hvad de skal spise. Børn og unge, der er hjemme i weekenden, er også deltagende i madlavningen. Madplanen hænger i køkkenet. Der serveres vand til alle måltider. Der drikkes ikke medbragt sodavand til fælles spisninger. Børn og unge lærer sideløbende at skrive indkøbsseddel, handle ind og sætte varer på plads ved hjemkomst. På husmødet laves madplan, hvor børn og unge bestemmer, med guidning i den sunde valg.
 • FYSISKE RAMMER
  Beboeren får stillet et værelse til rådighed fra dag 1. Ved indskrivning på Ad-Hoc Projekt, indrettes lejligheden ud fra beboerens særlige behov, dog efter aftale med Kommunen. ​ Beboeren får internet og tv grundpakke. Ønsker beboeren yderligere tv pakke eller hurtigere internet, er det på beborens egen regning. Beboeren indgår i en kollektiv indbo- og ulykkesforsikring, når vedkommende er indskrevet i Ad-Hoc Projekt. Dog skal forældremyndighedsindehaveren stå for at tegne en ansvarsforsikring.
 • DØGNBEMANDING
  Botilbuddet er sikret 24 timer i døgnet, der er altid nogen tilgængelig når som helst dag eller nat til at hjælpe beboeren, hvis det er nødvendigt, til at snakke eller bare være der. Ingen uvedkommende kan komme ind i bygningen, og beboerens anonymitet bliver respekteret. Det er vigtigt, at beboerne er trygge og beskyttet hos os. Alt personale bliver screenet og tjekket inden ansættelse. ​ Vi tilstræber at etablere en hverdag for dig med struktur og samvær med de øvrige beboere og personalet.
 • BESØG & OVERNATNING
  Ønsker unge at have overnatning af gæster kan dette lade sig gøre i weekender og ferier. Fra fredag til lørdag og lørdag til søndag. Overnatning kan ikke ske i dage op til en uddannelses -, arbejdsdag. Besøg i Ad-Hoc Projekt skal informeres i god tid til personalet og de øvrige unge, af den der modtager gæster. De unge kan modtage besøg i hverdagen efter skole/arbejdsdag til kl. 22.00, i weekenden til kl. 22.30 eller efter aftale. Har en ung ikke været i skole/arbejde, modtages der ikke besøg. Besøg af unge i personalets hjem afgøres af den enkelte medarbejder. Afvigelser kan aftales individuelt.
 • KÆLEDYR
  Har du et kæledyr, du ønsker at medbringe, laver vi en individuel vurdering ved grundig samtale med dig. ​ Du har selv ansvaret for at passe dit kæledyr, og det må ikke være til gene for husets øvrige beboer eller personale.
 • TRANSPORT
  Den unge, som er fyldt 18 år, forestår selv sine transportudgifter. Der kan forekomme transporttræning af den unge, hvorfor det er medarbejders opgave at følge den unge på rejsen, indtil denne føler sig tryg og kan forestå transporten selvstændigt. Er den unge ikke fyldt 18 år, er det Ad-Hoc Projekt, der forestår transportudgiften og er behjælpelig med den praktiske afvikling af transporten. Der er inkluderet nødvendig kørsel i taksten, som f.eks. til lægebesøg, psykiatrisk behandling og møder ved Kommunen. Der er budgetteret med op til 400 km pr. beboer pr. mdr.
 • ØKONOMI
  Den unge får 1 gang ugentligt et fast beløb overført til dennes konto, til lommepenge. Den unge får ligeledes tøjpenge, som Ad-Hoc Projekt administrerer. Beløbene følger KL´s vejledning om vederlag/satser. Ad-Hoc Projekt har ansvaret for evt. lægeordineret medicin, hvilket vil blive refunderet ved Kommunen. Taksten inkluderer alm. kost, ikke speciel kost eller kosttilskud. Beløbene følger KL´s vejledning om vederlag/satser. Vask, rengørings- og hygiejne artikler m.m. følger KL´s vejledning om vederlag/satser. Den unge får internet og tv grundpakke. Hvis den unge ønsker yderligere tv pakke eller hurtigere internet, er det på den unges egen regning. Den unge indgår i en kollektiv indbo- og ulykkesforsikring, når vedkommende er indskrevet i Ad-Hoc Projekt. Dog skal forældremyndighedsindehaveren stå for at tegne en ansvarsforsikring.
 • Hvad er et FAQ-afsnit?
  Et FAQ-afsnit kan bruges til at give et hurtigt svar på typiske spørgsmål om din virksomhed såsom "Hvor sender du til?", "Hvad er dine åbningstider?", eller "Hvordan kan jeg booke en service?". FAQ'en er en god måde at hjælpe folk med at navigere på din hjemmeside og kan endda forbedre din hjemmesides SEO.
bottom of page